Löydä sopiva kysely yrityksenne tarpeisiin


Tarjoamme seuraavat kyselyvaihtoehdot

Tarjoamme tällä hetkellä kolmea erilaista kyselytyyppiä: 

Lite-kysely 
Basic-kysely
Custom-kysely

Kyselyn sisältö

Tutkimuksen mukaan (Accenture Exprerience Reimagined-tutkimus) hyvä henkilöstökokemus vaikuttaa henkilöstön tuottavuuteen.

Henkilöstöllä tulisi olla tarvittavat työkalut ja tarvittavaa osaamista, jotta työntekijät voivat vastata asiakkaiden odotuksiin ja kokemuksiin.

Työntekijän tulisi kokea roolinsa ja tehtävänsä niin, että se heijastuu asiakkaalle positiivisesti. Lisäksi työntekijän tulisi olla innostunut työstään ja asiakkaista.

Henkilöstökokemus on keino sitouttaa työntekijät organisaatioon sen tavoitteiden saavuttamiseksi.  Yrityksemme tarjoaa henkilöstökyselyn, jonka taustalla on hyödynnetty työtyytyväisyyden teorioita ja ajatusta työntekijän henkilöstökokemuksen parantamisesta.

Käyttämämme henkilöstökysely voidaan jakaa kahteen osaan: motivoivat tekijtä ja työskentelyolosuhteet.

Motivoivat tekijät

Tutkimusten mukaan työntekijät haluavat pääsääntöisesti kokea työssään menestymisen tunnetta, saada tunnustusta, mielenkiintoisen työn, vastuuta ja virikkeisyyttä työssä. Motivaatiotekijät vaikuttavat työtyytyväisyyteen myönteisesti.

Työskentelyolosuhteet

Yrityksen organisaatiokulttuuri, kuten työympäristö, henkilöstöpolitiikka, palkkaus, työpaikan ihmissuhteet, työnjohto, esimiesten johtamistyyli, vaikuttavat työtyytyväisyyteen heikentävästi, mikäli näissä asioissa koetaan puutteita.

Työskentelyolosuhteet eivät vaikuta suoraan työtyytyväisyyteen, mutta puutteet niissä saavat aikaan työtyytymättömyyttä.


Työntekijät voivat löytää voimavaroja niin motivoivien tekijöiden puolelta kuin työskentelyolosuhteiden puolelta. Yksilöt voivat kokea tietyn asian voimavarana, kun toiset puolestaan kokevat saman asian työn vaatimuksena. 

Kyselyn tuloksia tarkastellaan yksilön henkilökohtaisen työtyytyväisyyden, johtajuuden ja työyhteisön toimivuuden näkökulmasta.
Asiakkaalle toimitetaan raportit ja toimenpide-ehdotukset sopimuksen mukaan.


Lite-kysely

Kysely sisältää kymmenen kysymystä joiden avulla pyritään selvittämään tärkeimmät henkilöstöä motivoivat ja työyhteisön toimivuuteen vaikuttavat tekijät.

Kysely toteutetaan sähköisesti esim. työntekijöiden sähköpostiin lähetettävän linkin kautta. Kyselyn sulkeuduttua asiakas saa sovitun ajan kuluessa lyhyen raportin tuloksista ja tehdyistä huomioista. Myös muut vastausvaihtoehdot ovat mahdollisia.

Sama kysely voidaan vaivattomasti uusia sovituin ehdoin tietyn ajanjakson, esimerkiksi 6 kk:n kuluttua.

Hinta:  490 €  Vastaajien määrän ollessa 50 tai sen alle. 
Vastaajien määrän ollessa yli 50, hinta sovitaan erikseen.
Arvonlisävero 24% lisätään hintaan.

Basic-kysely

Kysely sisältää 20 kysymystä, joiden avulla pyritään selvittämään kuinka henkilöstön tyytyväisyyttä ja motivaatiota voitaisiin parantaa, henkilökohtaisella että työyhteisön tasolla. 

Kysely toteutetaan sähköisenä kyselynä. Kyselyyn osallistuvat saavat esimerkikisi sähköpostiinsa linkin, jonka kautta kyselyyn vastaaminen tapahtuu. Myös muut vastaamismuodot ovat mahdollisia.

SawoQuest huolehtii sovitusti kyselyn toteuttamisesta. Kyselyn sulkeuduttua asiakas saa sovitun ajan kuluessa lyhyen raportin tuloksista ja tehdyistä huomioista. Raportissa käydään läpi esiintulleet kehittämisen kohteet ja mahdolliset toimenpiteet työntekijöiden henkilökohtaisen työtyyväisyyden, johtajuuden  ja työyhteisön toimivuuden näkökulmasta. .

Hinta: 850 € vastaajien määrän ollessa 50 tai sen alle. 
Vastaajien määrän ollessa yli 50, hinta sovitaan erikseen.
Arvonlisävero 24% lisätään hintaan.

Custom-kysely asiakkaan kysymysten perusteella

Tuotamme asiakkaalle yksilöllisesti räätälöidyn henkilöstökyselyn, jonka sisältö on tuotettu asiakkaan antamien alakohtaisten kysymysten pohjalta.

Kyselyn toteutus ja yksityiskohdat sovitaan erikseen.

Hinta: Hinta määräytyy kysymysten ja vastaajien määrän sekä toteuttamistavan mukaan.
Kysy hintaa!


Henkilöstökyselyiden haasteet

Henkilöstökyselyissä haasteeksi haasteena voi olla henkilöstön, niin esimiesten kuin työntekijöidenkin aktivoiminen vastaamaan kyselyihin. Tämän vuoksi on tärkeää, että ennen kyselyn suorittamista asiakasyrityksessä tiedotetaan henkilökuntaa kyselyn toteuttamisesta ja kyselyä seuraavista jatkotoimenpiteistä. Näin työntekijöitä kannustetaan vastaamaan ja vaikuttamaan omaan työyhteisöön rakentavasti.