Oletko Toteuttaja vai Kehittäjä?

Meidän toimintamme ohjautuu kahden päätekijän, luontaisten taipumusten ja hankittujen taitojen mukaan. Luontaiset taipumukset ovat persoonatekijä, jota on vaikea muuttaa. Taitojamme voimme kehittää ja ne muokkautuvat koko ajan. Ihmisistä on vaikea päätellä ulospäin, kumpi tekijä ohjaa käyttäytymistämme enemmän.

ä enemmän omaa persoonaamme laitamme peliin toimiessamme esimiehenä tai johtajana, sitä enemmän luontaiset taipumuksemme alkavat näkymään toimissamme. Sen vuoksi olisi hyvä olla tietoinen omista taipumuksista. Mikään taipumus ei ole toista huonompi tai parempi, mutta niiden seuraukset voivat olla. Jungin mukaan ajattelutyyli on osa persoonaamme ja sitä on vaikea muuttaa., eikä siihen ole tarvettakaan, koska jokainen tyyli sisältää omat vahvuudet ja kehittämiskohteensa.

Miten taipumukset vaikuttavat siihen, minkälaisia johtajatyyppejä voidaan tunnistaa? Luonnetutkija David Keirsey jakaa ihmiset kahteen päätyyppiin, kutsutaan niitä tässä Toteuttajiksi ja Kehittäjiksi. Toteuttajat ohjautuvat aisteilla havaittavista faktoista. Kehittäjät taas ideoista, jotka tulevat intuition kautta. Jotta organisaatio pystyisivät sekä uudistumaan että hoitamaan tehokkaasti perustehtävän, tarvitaan molempien tyyppien työntekijöitä ja johtajia. Toteuttajat ja kehittäjät voidaan jakaa vielä kahteen alaryhmään, Toteuttajat Varmistajiin ja Reagoijiin, ja Kehittäjät Tehostajiin ja Valmentajiin.

Varmistajiksi kutsutaan henkilöitä, jotka pitävät huolen, että suunnitellut asiat tulevat tehtyä ja sovittuja asioita noudatetaan. Mikäli tämän ryhmän edustajat puuttuvat työyhteisöstä tai heitä on vähän, on vaarana, että toiminta kohde saattaa siirtyä ideasta toiseen. Reagoijat puolestaan tarttuvat nopeimmin haasteisiin ja ongelmiin ja pyrkivät hoitaman asiat parhaan kykynsä mukaan. Reagoijat ovat omimmillaan asiakasrajapinnassa ja paikoissa, joissa tapahtuu yllättäviä asioita.

Tehostajat suhtautuvat kriittisesti kaikkiin nykyisiin ratkaisumalleihin, koska heillä on halu kyseenalaistaa ja parantaa asioita. Mikäli organisaatiossa ei ole riittävästi Tehostaja-tyyppejä, organisaatiossa jäädään helposti toimimaan vanhojen hyväksi todettujen mallien mukaisesti. Valmentajat näkevät puolestaan kehitettävää ihmisten välisessä yhteistyössä ja osaamisessa. Heidän mielestään ihmiset ovat organisaation voimavara, jota pitää kehittää.

Kukaan ihminen ei ole täysin selvästi yhtä kuin jokin yllä kuvattu tyyppikuvaus. Jokin yllä olevista kuivauksista kuitenkin hallitsee meidän toimintaamme, ja sen rinnalla on yksi tai kaksi muuta tyyppiä olemassa.  Minkä takia olisi hyvä tunnistaa organisaatiosta, että sieltä löytyy näitä kaikkia tyyppejä? Ilman Tehostajia emme välttämättä osaisi etsiä uusia toimintamalleja, koska entisetkin toimivat vielä hyvin. Ilman Valmentajia kehittäminen saattaisi keskittyä liikaa asioihin ja tuotteisiin. Jos Reagoija-tyyppejä ei olisi asiakasrajapinnassa, saattaisi asiakaspalvelu olla hitaampaa. Mitä tekisikään organisaatio ilman Varmistajia? Ehkä organisaatiossa suunniteltaisiin asioita ja tulevaisuutta, mutta niiden loppuun vieminen jäisi kesken, koska uusia idea olisi jo kokeilussa.  

Organisaatiossa tarvitaan siis kaikkia näitä tyyppejä. Jos mahdollista, olisi tärkeää esimerkiksi tehokkuuden ja työssä viihtymisen kannalta varmistaa, että oikeanlainen tyyppi pääsisi tekemään töitä itselle luontaisien asioiden ja tehtävien parissa. Silloin saataisiin kaikki potentiaali ja innostus irti työntekijästä, eikä työ kuormittaisi kohtuuttomasti.