Äänekäs vai hiljainen ajattelija!

5.7.2020

Kesälomat ovat alkaneet ja on aika irtautua töistä. Mutta oletko koskaan miettinyt, miten erilaiset ajattelutavat voivat vaikuttaa esimerkiksi työyhteisössä? Mitkä tavat työskennellä sopivat sinulle parhainten, esimerkiksi yrityksen palaverissa tai tiimissä työskennellessä?

Erilaisen ajattelutyylin omaavat ihmiset lähestyvät asioita eri näkökulmista. He voivat ärsyttää helposti toisiaan ja he löytävät ongelmiin selvästi parempia ratkaisuja kuin keskenään samanlaisen tyylin omaavat. Toisaalta samanlaisen ajattelutyylin omaavat ihmiset tulevat yleensä hyvin toimeen toistensa kanssa. Ongelman ratkaisutilanteissa he löytävät ongelmiin helposti ja nopeasti yhteisiä ratkaisuja, mutta tuottavat yleensä monimutkaisiin ongelmiin huonoja (yksipuolisia) ratkaisuja.

Meillä on taipumus jakaa ihmisiä hyviin ja huonoihin. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -menetelmään ei sisälly tällaista ulottuvuutta, vaan se pyrkii löytämään kunkin ihmisen luontaiset vahvuudet. Menetelmä tunnistaa henkilön ajattelun luontaisesti voimakkaimmat osatekijät, joiden varaan hänen kannattaa luontaisia vahvuuksiaan rakentaa. Menetelmän tekijät ja hyödyntäjät uskovat siihen, että ihminen menestyy työssään ja elämässään paremmin omia vahvuuksiaan hyödyntämällä kuin heikkouksiaan korjaamalla. Analyysiä on hyödynnetty hyvällä menestyksellä muun muuassa esimies- ja tiimivalmennuksissa.

Työkavereiden kanssa voidaan tulla siis hyvin juttuun, mutta työskentelyn lopputulos ei välttämättä ole kaikkein tuottoisin ja tehokkain. Mitkä asiat tekevät meistä erilaisia työpaikalla? Meillä on erilaiset ajattelutaipumukset MBTI-teorian mukaan. Se sisältää neljä taipumusparia, kaksi niistä on asenteita ja kaksi funktiota.

Osalle ihmisistä energia suuntautuu ulospäin (ekstrovertti), toisilla sisäänpäin (introvertti). Kumpikaan niistä ei ole toista parempi. Ekstroverteillä on tapana olla impulsiivisia ja reagoida asioihin nopeasti. Esimiestyössä tällainen saattaa tulla esille esimerkiksi harkitsemattomina ja huonosti annettuina työpalautteena, alaisten haukkumisena ja syyttelynä. Ekstrovertin taipumuksen mukaista mallia selvästi parempi toimintamalli työpalautetilanteissa olisi rauhoittua ja muotoilla työpalaute kunnolla, esimerkiksi ihan paperilla. Tämän jälkeen voidaan asia käydä asia käydä henkilökohtaisesti työntekijän kanssa läpi.

Introvertilla energian suuntausta kuvaavan taipumuksen yksi huono puoli on passiivisuus, kannanottojen ja asioiden puuttumisen vähäisyys. Esimiestyössä introvertin taipumuksen huono puoli tulee usein esille työpalautteen vähäisyytenä tai huonona tiedottamisena. Taipumuksen passiivista mallia selvästi parempi toimintamalli olisi pitää säännöllisiä palavereita, joissa keskustellaan ajankohtaisista asioista. Myös hyvien työsuoritusten hakeminen ja esille tuominen ovat toimintamalleja, jotka eivät välttämättä kuulu introverttien toimintatapaan. Ne kuitenkin parantavat johtamista.

Miten meidän tulisi ottaa huomioon oman energian suuntautuminen huomioon, esimerkiksi palavereissa. Ekstrovertti ajattelee ääneen, koska se selkeyttää ajatuksia. Ekstrovertti saa energiaa vuorovaikutuksesta, puhe voi samalla olla rönsyilevää ja sen ydintä voi olla hankala löytää. Kuuntelu vois joskus olla huonoa, koska hän ei jaksa kuunnella loppuun. Tämän kaiken lisäksi ekstrovertti voi tuskastua, koska muut tuovat näkemyksensä esille vasta ”jälkikäteen”

 Introvertti puolestaan haluaa muodostaa oman mielipiteensä valmiiksi, ennen kuin kertoo sen. Omat ajatukset suorastaan lisäävät introvertin energiaa. Palavereissa introvertin puhe voi olla väritöntä, ja tiivistä, hän siis puhuu vähän mutta asiaa. Tyhjänpäiväinen keskustelu on hänen mielestään turhaa ja se voi ärsyttää kovastikin.

Jo pelkästään ekstrovertti/introvertti näkökulman tarkastelun kautta voimme löytää monia kehittämisen kohteita, esimerkiksi työpaikkojen palaveritilanteista pelkästään sillä, että ymmärrämme miten erilaisella tavoilla meidän energiamme voi suuntautua ulospäin.  Tärkeää olisi saada sellaiset keinot käyttöön, että kumpaankin ryhmään kuuluvat ihmiset saavat äänensä kuuluviin ja uskaltavat tuoda ideansa esille. Seuraavassa firman palaverissa tarkkailkaa ja katsokaa, kuinka eri tavalla ihmisten energia suuntautuu ulospäin. Äänekkäin tyyppi ei välttämättä ole se totuuden torvi, ja sen hiljaisen tyypin päässä myös oikeasti myös tapahtuu ajattelutyötä.

Muita ajattelutaipumuksia energian suuntautumisen lisäksi ovat ulkoinen tyyli (päättäväinen tai spontaani), joka on toinen kahdesta asenne ulottuvuudesta. Kaksi jäljelle jäävää funktiota ovat informaatio ja sen hankinta (käytännöllinen ja intuitiivinen), sekä johtopäätösten tekeminen (analyyttinen tai arvopohjainen). Tarkastellaan näitä taipumusulottuvuuksia myöhemmin.

 

Hyvää kesää kaikille!